เกษตรกรรม


ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม คือ ผู้ทรงภูมิปัญญาที่มีความสามารถในการผสมผสาน องค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสานการแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม ทั้งหมด 9 รุ่น ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 78 คน แบ่งได้ดังนี้

ภาค จำนวน (คน)
เหนือ 5
ตะวันออกเฉียงเหนือ 23
กลาง 36
ใต้ 14
รวม 78