ศิลปกรรม

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม คือ ผู้ทรงภูมิปัญญาที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน และนันทนาการ

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม ทั้งหมด 9 รุ่น ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 150 คน แบ่งได้ดังนี้

ภาค จำนวน (คน)
เหนือ 41
ตะวันออกเฉียงเหนือ 41
กลาง 42
ใต้ 26
รวม 150