ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

ครูสมพงษ์ มาจันทร์

นายสมพงษ์ มาจันทร์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเคล้า แก้วเพชร

นายเคล้า แก้วเพชร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมนัส ขนติธมโม

พระอธิการมนัส ขนติธมโม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
สัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุธรรมมุนี (ศรีมูล ยังเจริญ)

พระสุธรรมมุนี (ศรีมูล ยังเจริญ)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
สัจจะออมทรัพย์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองใบ อินทร์งาม

นายทองใบ อินทร์งาม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมพงษ์ อินทรสุวรรณ

นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมพิษ ดังสะท้าน

นายสมพิษ ดังสะท้าน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเสถียรพงษ์ ครบุรี

นายเสถียรพงษ์ ครบุรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวรรณ ขุนจันทร์

นายวรรณ ขุนจันทร์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเลี่ยม บุตรจันทา

นายเลี่ยม บุตรจันทา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม