ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

ครูพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน)

พระครูพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองสวน โสดาภักดิ์

นายทองสวน โสดาภักดิ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจินดา บุษสระเกษ

นางจินดา บุษสระเกษ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิไลวรรณ ธานี

นางวิไลวรรณ ธานี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพรมมินทร์ พวงมาลา (ธีรเมศร์)

นายพรมมินทร์ พวงมาลา (ธีรเมศร์)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การออมและสวัสดิการชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิเชาว์ สุนันตา

นายวิเชาว์ สุนันตา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสายทอง โคมตะขบ

นางสายทอง โคมตะขบ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การจัดตั้งและบริหารกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูแสนหมั้น อินทรไชยา

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การบริหารจัดการสถาบันการเงินของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิษณุ อโนทัย

นายพิษณุ อโนทัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเชาวลิต พุ่มขจร

นายเชาวลิต พุ่มขจร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การจัดการธุรกิจด้านการเกษตร

ดูข้อมูลเพิ่ม