ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครูจอนิ โอ่โดเชา

นายจอนิ โอ่โดเชา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมานัสนทีพิทักษ์

พระครูมานัสนทีพิทักษ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมคิด จรณธมโม

เจ้าอธิการสมคิด จรณธมโม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเสียงศีล ชาตวโร

สมณะเสียงศีล ชาตวโร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูยุทธชัย วิวัฎฎ์กุลธร

นายยุทธชัย วิวัฎฎ์กุลธร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พลังงานทดแทน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมชาย สมานตระกูล

นายสมชาย สมานตระกูล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองคำ สายสะอาด

นายทองคำ สายสะอาด

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ป่าดงใหญ่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบัวเรียน วาปีสา

นายบัวเรียน วาปีสา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวงศ์ แก้วใจมา

นายวงศ์ แก้วใจมา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสรณพงษ์ บัวโรย

นายสรณพงษ์ บัวโรย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ป่าชายเลน

ดูข้อมูลเพิ่ม