ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครูประเสริฐ สุขถาวร

นายประเสริฐ สุขถาวร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประมวล เจริญยิ่ง

นางประมวล เจริญยิ่ง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญเรือง ยางเครือ

นายบุญเรือง ยางเครือ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจรัญ ราชนุ้ย

นายจรัญ ราชนุ้ย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุพจน์ แสงจันทร์

นายสุพจน์ แสงจันทร์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประจวบ ทีปจิรังกูล

นายประจวบ ทีปจิรังกูล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์

พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูติณณภพ สุพันธะ

นายติณณภพ สุพันธะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ป่าชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจาง ฟุ้งเฟื่อง

นายจาง ฟุ้งเฟื่อง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารปูม้า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูฐิติ สาวิสัย

นายฐิติ สาวิสัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน

ดูข้อมูลเพิ่ม