ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย

ครูสุธรรมนาถ

พระครูสุธรรมนาถ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านการแพทย์แผนไทย
สมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูยงยุทธ ตรีนุชกร

นายยงยุทธ ตรีนุชกร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูณรงค์ มาคง

นายณรงค์ มาคง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญชู จันทรบุตร

นายบุญชู จันทรบุตร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญเรือง การหมั่น

นายบุญเรือง การหมั่น

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูแวว วงคำโสม

นายแวว วงคำโสม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการแพทย์แผนไทย
สมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเจือ บุญไชยสุริยา

นายเจือ บุญไชยสุริยา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการแพทย์แผนไทย
การใช้สมุนไพรรักษาโรค

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนิยม แก้วแสงเรือง

นายนิยม แก้วแสงเรือง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการแพทย์แผนไทย
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประกอบ อุบลขาว

นายประกอบ อุบลขาว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการแพทย์แผนไทย
สมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจำเนียร ใจอ่อน

นายจำเนียร ใจอ่อน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม