ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย

ครูอินสม สิทธิตัน

นายอินสม สิทธิตัน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนันทา ณ เจียงคำ

นางสุนันทา ณ เจียงคำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านการแพทย์แผนไทย
สมุนไพรรักษาโรคแบบองค์รวม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประสพสุข อิงคะวะระ

นายประสพสุข อิงคะวะระ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านการแพทย์แผนไทย
การนวดแบบพื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนทร เชาวนะพานิช

นายสุนทร เชาวนะพานิช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประสาท เทศแย้ม

นายประสาท เทศแย้ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชยพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม

นายชยพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการแพทย์แผนไทย
การปรุงยาและการแปรรูปสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญญรัตน์ ประโลมรัมย์

นางบุญญรัตน์ ประโลมรัมย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการแพทย์แผนไทย
การปรุงยาและการแปรรูปสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูฮุย การัมย์

นายฮุย การัมย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคด้วยสมุนไพรครบวงจร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประนอม ไชยชมภู

นางประนอม ไชยชมภู

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการแพทย์แผนไทย
การวินิจฉัยโรคแบบแขนคำคิงและรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมพร สุดใจ

นางสมพร สุดใจ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม