ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม

ครูสมทรง แสงตะวัน

นายสมทรง แสงตะวัน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมบัติ กาญจนา

นายสมบัติ กาญจนา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมหมาย หนูแดง

นางสมหมาย หนูแดง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรยั่งยืน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเสวก มาลาพงษ์

นายเสวก มาลาพงษ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรผสมผสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำป่วน สุธงษา

นายคำป่วน สุธงษา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
ไม้ดอก ไม้ประดับ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเชียง ไทยดี

นายเชียง ไทยดี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรผสมผสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูหิน จุฑาทิพย์ชาติกุล

นายหิน จุฑาทิพย์ชาติกุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรอินทรีย์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูหรน หมัดหลี

นายหรน หมัดหลี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
ธาตุสี่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล

นายบุญเลิศ ไทยทัตกุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านเกษตรกรรม
การเพาะเห็ดแบบครบวงจร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอุดม กลีบมาลัย

นายอุดม กลีบมาลัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านเกษตรกรรม
สายพันธุ์ข้าวจ้าว

ดูข้อมูลเพิ่ม