ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม

ครูแก่นฟ้า แสนเมือง

นายแก่นฟ้า แสนเมือง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านเกษตรกรรม
กสิกรรมไร้สารพิษ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูผาย สร้อยสระกลาง

นายผาย สร้อยสระกลาง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมใจ ภูผาสุข

นายสมใจ ภูผาสุข

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านเกษตรกรรม
การเพาะเห็ด

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมนูญ ใยบัวทอง

นายมนูญ ใยบัวทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านเกษตรกรรม
การเลี้ยงสัตว์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเกรียงไกร ก้อนแก้ว

นายเกรียงไกร ก้อนแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
การปลูกลำไยใช้ปุ๋ยชีวภาพ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรธรรมชาติ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทิม ไทยทวี

นายทิม ไทยทวี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
การทำสวนส้มโอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนรินทร์ น้อยรักษา

นายนรินทร์ น้อยรักษา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญเพ็ญ นวลฉวี

นายบุญเพ็ญ นวลฉวี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
การปลูกสวนป่า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูละเมียด ครุฑเงิน

นายละเมียด ครุฑเงิน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
การปลูกข้าวตอซัง

ดูข้อมูลเพิ่ม