ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม

ครูผอง เกตพิบูลย์

นายผอง เกตพิบูลย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจันทร์ที ประทุมภา

นายจันทร์ที ประทุมภา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล

นายสุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมนึก อ่อนเกตุพล

นายสมนึก อ่อนเกตุพล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูยุทธนา ศิริวัธนนุกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญชอบ เอมอิ่ม

นายบุญชอบ เอมอิ่ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
มะปรางสายพันธุ์ใหม่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจรัส โยธา

นายจรัส โยธา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองคำ เข็มทองคำ

นายทองคำ เข็มทองคำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองปาน เผ่าโสภา

นายทองปาน เผ่าโสภา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรผสมผสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสำรวย ทวีทรัพย์

นายสำรวย ทวีทรัพย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
ยาฆ่าแมลงสมุนไพรและน้ำมันมิ้นท์

ดูข้อมูลเพิ่ม