ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม

ครูจุรีรัตน์ หวลถนอม

นายจุรีรัตน์ หวลถนอม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรชีวภาพ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมศักดิ์ จุ้ยนาม

นายสมศักดิ์ จุ้ยนาม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านเกษตรกรรม
ผักปลอดภัย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประภาส สุวรรณรัตน์

นายประภาส สุวรรณรัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรผสมผสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปิยมาศ คเชนทร์กำแหง

นางปิยมาศ คเชนทร์กำแหง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรผสมผสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุทิน ทองเอ็ม

จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูถาวร สารสมบัติ

นายถาวร สารสมบัติ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรทฤษฎีใหม่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญมี สุระโคตร

นายบุญมี สุระโคตร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
การทำนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูไพทูล พ้นธาตุ

จ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูยวง เขียวนิล

นายยวง เขียวนิล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิชา ทองโสภา

นายวิชา ทองโสภา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม