ครูภูมิปัญญาไทย ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ครูพิทักษ์นันทคุณ

พระครูพิทักษ์นันทคุณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
พิธีบวชป่า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)

พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดาราวรรณ เด่นอุดม

ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบำเพ็ญ ณ อุบล

นายบำเพ็ญ ณ อุบล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี-จารีตอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสวิง บุญเจิม

นายสวิง บุญเจิม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
การลำ ขับร้อง สู่ขวัญ แต่งผญา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนิวิฐธรรมขันธ์

พระครูนิวิฐธรรมขันธ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

นายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ฮีด - คอง - คะลำ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประพนธ์ พลอยพุ่ม

นายประพนธ์ พลอยพุ่ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ประเพณีวิถีชีวิตของไทดำ (ไทซงดำ)

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูไชยยุทธ ปิ่นประดับ

นายไชยยุทธ ปิ่นประดับ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
พิพิธภัณฑ์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพระพุทธิญาณมุนี (ชื่อเก่าไพศาลพัฒนาภิรัต)

พระครูพระพุทธิญาณมุนี (ชื่อเก่าไพศาลพัฒนาภิรัต)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณีท้องถิ่นเชียงแสน

ดูข้อมูลเพิ่ม