ครูภูมิปัญญาไทย ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ครูไพศาลพัฒนาภิรัต

พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณีท้องถิ่นเชียงแสน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์

พระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
คัมภีร์ใบลาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสิริสุตาภิมณฑ์

พระครูสิริสุตาภิมณฑ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
การเทศน์แบบล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสิงหบุราจารย์

พระธรรมสิงหบุราจารย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
วิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐานสี่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทรงชัย วรรณกุล

นายทรงชัย วรรณกุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประสาน เสถียรพันธุ์

นายประสาน เสถียรพันธุ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวินัย สะมะอุน

นายวินัย สะมะอุน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเด็ดดวง เรตสันเทียะ

นายเด็ดดวง เรตสันเทียะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
พิธีกรรม โหราศาสตร์ ลัทธิพราหมณ์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพงษ์เทพ เพียรทำ

นายพงษ์เทพ เพียรทำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ดาราศาสตร์ ความเชื่อและการตั้งผังเมืองโบราณ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมภาร บุญซ้อน

นายสมภาร บุญซ้อน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
พราหมณ์สู่ขวัญ

ดูข้อมูลเพิ่ม