ครูภูมิปัญญาไทย ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ครูไพศาลธีรคุณ

พระครูไพศาลธีรคุณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชัช หะซาเล็ม

นายชัช หะซาเล็ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอุทุมพร มุลพรม

นางอุทุมพร มุลพรม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ อุบลพิทักษ์)

พระธรรมพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ อุบลพิทักษ์)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประหัส มันตะ

นายประหัส มันตะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิจิตรธรรมภาณ (สลับ ชูยก)

พระครูวิจิตรธรรมภาณ (สลับ ชูยก)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเชฐชวาล บุญงอก

นายเชฐชวาล บุญงอก

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
พราหมณ์สู่ขวัญประยุกต์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญหนา บุญมี

นายบุญหนา บุญมี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
หลักธรรมและพุทธพจน์ประยุกต์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุรจิตต์ จันทรสาขา

นายสุรจิตต์ จันทรสาขา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ประเพณีความเชื่อชนเผ่ามุกดาหาร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูถนอม คงยิ้มละมัย

นางถนอม คงยิ้มละมัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงดำ

ดูข้อมูลเพิ่ม