ครูภูมิปัญญาไทย ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ครูถนอม คงยิ้มละมัย

นางถนอม คงยิ้มละมัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงดำ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูศาสนกิจจาทร โชติปาโล

พระครูศาสนกิจจาทร โชติปาโล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
พระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑโฒ)

พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑโฒ)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ประเพณีและพิธีกรรมล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิทักษ์ธรรมากร บำรุงแจ่ม

พระครูพิทักษ์ธรรมากร บำรุงแจ่ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ประเพณีและพิธีกรรมล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเกรียงศักดิ์ แรกข้าว

นายเกรียงศักดิ์ แรกข้าว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ประเพณีและพิธีกรรมล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสิงห์แก้ว วงค์มูล

นายสิงห์แก้ว วงค์มูล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
การขับซอพื้นบ้านและการสู่ขวัญ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุตสุนทรธรรม

พระครูสุตสุนทรธรรม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูถาวร เชื้อบุญมี

นายถาวร เชื้อบุญมี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ผู้นำฮีตครองประเพณีท้องถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูผดุงศักดิ์ ศิริมาตย์

นายผดุงศักดิ์ ศิริมาตย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
หมอดูแผ่นผ้าหมอฮูฮา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมชาย ศรีสุข

นายสมชาย ศรีสุข

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
วิถีชีวิตกะเหรี่ยง

ดูข้อมูลเพิ่ม