ครูภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม

ครูบัวซอน ถนอมบุญ

นางบัวซอน ถนอมบุญ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านภาษาและวรรณกรรม
การขับซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์

นายนันท์ นันท์ชัยศักดิ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านภาษาและวรรณกรรม
วรรณกรรมและดนตรีเมืองเหนือ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนิยม สองสีโย

นายนิยม สองสีโย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านภาษาและวรรณกรรม
อักษรและวรรณกรรมล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญคิด วัชรศาสตร์

นายบุญคิด วัชรศาสตร์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมณี พยอมยงค์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านภาษาและวรรณกรรม
พิธีบายศรีสู่ขวัญแบบล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอนุรส เพชรนิล

นายอนุรส เพชรนิล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอุดม รุ่งเรืองศรี

ศาสตราจารย์ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจันดี หลักคำพัน

นายจันดี หลักคำพัน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประมวล พิมพ์เสน

นายประมวล พิมพ์เสน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านภาษาและวรรณกรรม
วรรณกรรมท้องถิ่นและภาษาหมอลำ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิเนตร น้อยพุทธา

นายพิเนตร น้อยพุทธา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมไทยวน

ดูข้อมูลเพิ่ม