ครูภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม

ครูพิเนตร น้อยพุทธา

นายพิเนตร น้อยพุทธา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมไทยวน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอำนาจ มณีแสง

นายอำนาจ มณีแสง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ภาษาถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมนัส สุขสาย

นายมนัส สุขสาย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมอีสาน (อักษรขอม ธรรม ไทน้อย)

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประวิทย์ ตันตลานุกุล

นายประวิทย์ ตันตลานุกุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
งานเขียนร้อยแก้วและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมเจตน์ วิมลเกษม

นายสมเจตน์ วิมลเกษม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาถิ่นล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองใบ แท่นมณี

นายทองใบ แท่นมณี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทำนุ อ้นประเสริฐ

นายทำนุ อ้นประเสริฐ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูยุพร แสงทักษิณ

รองศาสตราจารย์ยุพร แสงทักษิณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดนุพล ไชยสินธุ์

นายดนุพล ไชยสินธุ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
การประพันธ์เพลง

ดูข้อมูลเพิ่ม