ครูภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม

ครูประพันธ์ บุญเมือง

นายประพันธ์ บุญเมือง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย

นายสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชำนาญ นิลสุข

นายชำนาญ นิลสุข

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวัลลภ สหุนาฬุ

นายวัลลภ สหุนาฬุ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญนาค พินิจพล

นายบุญนาค พินิจพล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุวิทย์ รัตนปัญญา

นายสุวิทย์ รัตนปัญญา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูถวิล กำเหนิดผล

นายถวิล กำเหนิดผล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสาทร ดิษฐสุวรรณ

นายสาทร ดิษฐสุวรรณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประเสริฐ ประดิษฐ์

นายประเสริฐ ประดิษฐ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมไทยใหญ่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสันติ อภัยราช

นายสันติ อภัยราช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านภาษาและวรรณกรรม
วรรณกรรมท้องถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่ม