ครูภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม

ครูสันติ อภัยราช

นายสันติ อภัยราช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านภาษาและวรรณกรรม
วรรณกรรมท้องถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

รองศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ประวัติศาสตร์ล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกรมศิลป์ ดวงจันทร์

นางกรมศิลป์ ดวงจันทร์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านภาษาและวรรณกรรม
สรภัญญะประยุกต์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูถนอม ปาจา

นายถนอม ปาจา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
วรรณกรรมท้องถิ่น ค่าว

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิชัย พรหมผุย

นายพิชัย พรหมผุย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
กลอนลำร่วมสมัย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญสม สังข์สุข

นายบุญสม สังข์สุข

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ประพันธ์เพลงโคราช

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวัฒน ศรีสว่าง

นายวัฒน ศรีสว่าง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ประดิษฐ์อักษรโบราณอีสานใช้กับคอมพิวเตอร์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนวลศรี ถนอมศรีมงคล

นางสาวนวลศรี ถนอมศรีมงคล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
วรรณกรรมพื้นบ้าน เพลงเรือแหลมโพธิ์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประหยัด เกษม

นายประหยัด เกษม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
เรื่องสั้น ตำนาน สารคดี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูไพบูลย์ พันธ์เมือง

นายไพบูลย์ พันธ์เมือง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
เรื่องสั้น กวีนิพนธ์

ดูข้อมูลเพิ่ม