ครูภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม

ครูวรรณดี สรรพจิต

นายวรรณดี สรรพจิต

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ร้อยกรองประเภทคำฉันท์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประเสริฐ ขวัญเผือก

นายประเสริฐ ขวัญเผือก

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอินตา เลาคำ

นายอินตา เลาคำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดวง วังสาลุน

นายดวง วังสาลุน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองไกร ปัญจะแก้ว

นายทองไกร ปัญจะแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมชาย ฐานเจริญ

นายสมชาย ฐานเจริญ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
การแต่งกลอนผญา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล

นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
เพลงพื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมโภชน์ วาสุกรี

นายสมโภชน์ วาสุกรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประเสริฐ รักษ์วงศ์

นายประเสริฐ รักษ์วงศ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่ม