ครูภูมิปัญญาไทย ด้านโภชนาการ

ครูศรีสมร คงพันธุ์

นางศรีสมร คงพันธุ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านโภชนาการ
อาหารไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมนรัตน์ สารภาพ

นางมนรัตน์ สารภาพ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านโภชนาการ
การเพิ่มคุณค่าโภชนาการอาหารด้วยธัญพืชในท้องถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูถนอม ศิริรักษ์

นางถนอม ศิริรักษ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านโภชนาการ
โภชนาการท้องถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมาลี แววเพ็ชร

นางมาลี แววเพ็ชร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านโภชนาการ
โภชนาการ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุภาลักษณ์ กมลธรไทย

นางสุภาลักษณ์ กมลธรไทย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านโภชนาการ
โภชนาการ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปราณี สวัสดิ์แดง

นางปราณี สวัสดิ์แดง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านโภชนาการ
โภชนาการ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเพ็ญศรี รัตนพันธุ์

นางเพ็ญศรี รัตนพันธุ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านโภชนาการ
โภชนาการ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพุทธไนย ตันมณี

นายพุทธไนย ตันมณี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านโภชนาการ
การแปรรูปสมุนไพร ผักพื้นบ้านและผลไม้พื้นเมือง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนทร บุญมี

นายสุนทร บุญมี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านโภชนาการ
อาหารพื้นเมืองและอาหารแปรรูปจากลำไย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำพัน อ่อนอุทัย

นางคำพัน อ่อนอุทัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านโภชนาการ
น้ำผักสะทอน

ดูข้อมูลเพิ่ม