ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม

ครูคำผาย นุปิง

นายคำผาย นุปิง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านศิลปกรรม
การขับซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำอ้าย เดชดวงตา

นายคำอ้าย เดชดวงตา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านศิลปกรรม
การแกะสลักไม้

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์)

นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้าน-อีแซว

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวาฑิต ไทรวิมาน (จ้อน ไทรวิมาน)

นายวาฑิต ไทรวิมาน (จ้อน ไทรวิมาน)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูฉวีวรรณ พันธุ

นางฉวีวรรณ พันธุ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูราตีสวัสดิ์ อุ่นทะยา (ราตรี ศรีวิไล)

นางราตีสวัสดิ์ อุ่นทะยา (ราตรี ศรีวิไล)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำซิ่ง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูถนอม หลวงฤทธิ์

นายถนอม หลวงฤทธิ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
การขับซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวีระ มีเหมือน

นายวีระ มีเหมือน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
การทำหนังใหญ่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสำเนียง ผดุงศิลป์

นายสำเนียง ผดุงศิลป์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
การทำหัวโขน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองใส ทับถนน

นายทองใส ทับถนน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นบ้าน-พิณอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม