ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม

ครูเสถียร ณ วงศ์รักษ์

นายเสถียร ณ วงศ์รักษ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอานนท์ ไชยรัตน์

นายอานนท์ ไชยรัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การตีกลองพื้นบ้านล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูรุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์

นายรุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
จิตรกรรมและสื่อผสม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบัวชุม จันทร์ทิพย์

นางบัวชุม จันทร์ทิพย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
ละครซอพื้นเมือง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประไพ สุริยะมล

นางประไพ สุริยะมล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การขับซอพื้นเมืองล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมนตรี เผือกจีน

นายมนตรี เผือกจีน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน รำกลองยาว

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพรชัย ใจมา

นายพรชัย ใจมา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
จิตรกรรมแบบไทยประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญรัตน์ ณ วิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ ณ วิชัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแกะสลักไม้ล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญศรี รัตนัง

นายบุญศรี รัตนัง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การขับซอพื้นเมืองและเพลงลูกทุ่งคำเมือง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิรัตน์ พรหมนวล

นายวิรัตน์ พรหมนวล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม