ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม

ครูดวงจันทร์ วิโรจน์

นายดวงจันทร์ วิโรจน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การขับซอพื้นเมือง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์

นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การฟ้อนสาวไหมต้นแบบ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี

นายพรหเมศวร์ สรรพศรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
ขิมและดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุวรรณ สามสี

นายสุวรรณ สามสี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแกะสลักช้างจิ๋วร้อยแปดลีลา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนันทา แต้มทอง

นางสุนันทา แต้มทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การขับซอพื้นเมืองประยุกต์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพรหมมา ชานันโท

นายพรหมมา ชานันโท

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การทำโปงลาง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชาตรี เสงี่ยมวงศ์

นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำเบา ปัดเสน

นายคำเบา ปัดเสน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
หมอแคนพื้นเมืองลายปลาล้อยขี้ขม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูไสว สุวรรณหอม

นายไสว สุวรรณหอม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
พิณลายภูไท

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบัวหอง ผาจวง

นายบัวหอง ผาจวง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
หมอแคนอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม