ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม

ครูกิจ คชรัตน์

นายกิจ คชรัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแกะสลักรูปหนังตะลุง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจารีย์ เพชรทอง

นางจารีย์ เพชรทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้านมโนราห์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประกอบ เดชรักษา

นายประกอบ เดชรักษา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้านมโนราห์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูละมัย ศรีรักษา

นางสาวละมัย ศรีรักษา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้านมโนราห์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุรินทร์ จันทร์ทอง

นายสุรินทร์ จันทร์ทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้านเพลงบอก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบัวตอง แก้วฝั้น

นางบัวตอง แก้วฝั้น

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
การขับซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูศันสนีย์ อินสาร

นางสาวศันสนีย์ อินสาร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
การเล่นดนตรีพื้นเมือง-ซอล่องน่าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอุ่นเรือน หงษ์ทอง

นายอุ่นเรือน หงษ์ทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
ปี่-ซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเกษมธรรมานุวัตร

พระครูเกษมธรรมานุวัตร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
นกหัสดีลิงค์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจินตนา เย็นสวัสดิ์

นางจินตนา เย็นสวัสดิ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
หมอลำกลอนอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม