ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม

ครูฉลาด ส่งเสริม (ป. ฉลาดน้อย)

นายฉลาด ส่งเสริม (ป. ฉลาดน้อย)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
หมอลำ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญเลิศ ภูวิเลิศ

นายบุญเลิศ ภูวิเลิศ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
การเล่นดนตรีพื้นเมือง-แคน พิณ ปี่แอ้ภูไท โปงลาง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดวง วังบุญคง

นางดวง วังบุญคง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
ลิเกป่า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเทพสิน ผ่องแก้ว

นายเทพสิน ผ่องแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
การแสดงหนังตะลุง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปิยะ สุวรรณพฤกษ์

นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
การทำผ้าบาติก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสวน หนุดหละ

นายสวน หนุดหละ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านศิลปกรรม
การแทงหยวก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูธนพร อินทร์ธิราช

นางธนพร อินทร์ธิราช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านศิลปกรรม
หมอลำกลอน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูธนวัฒน์ ราชวัง

นายธนวัฒน์ ราชวัง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านศิลปกรรม
ศิลปะการตีกลองพื้นเมืองล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูลำดวน สุวรรณภูคำ

นางลำดวน สุวรรณภูคำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านศิลปกรรม
คีตศิลป์-ขับซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม