ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม

ครูธีระ โกมลศรี

นายธีระ โกมลศรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสำเร็จ คำโมง

นายสำเร็จ คำโมง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
การเป่าแคน ดนตรีอีสาน การประพันธ์เพลง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนทร พรรณรัตน์

นายสุนทร พรรณรัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
จิตรกรรม/วาดภาพสีน้ำมัน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพัฒน์ เกื้อสกุล

นายพัฒน์ เกื้อสกุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
หนังตะลุง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูหะมะ แบลือแบ

นายหะมะ แบลือแบ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
การแสดงดิเกฮูลู

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอิ่ม จันทร์ชุ่ม

นายอิ่ม จันทร์ชุ่ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
การแกะหนังตะลุง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูใจคำ ตาปัญโญ

นายใจคำ ตาปัญโญ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประเสริฐ วงศ์สีสม

นายประเสริฐ วงศ์สีสม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
การแกะสลักหัวเรือแข่ง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมานพ ยาระณะ

นายมานพ ยาระณะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
การตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร

นายสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
ศิลปะพื้นบ้านประเภทโคม-ตุง

ดูข้อมูลเพิ่ม