ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม

ครูดีพะลี อะตะบู

นายดีพะลี อะตะบู

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
กริชพังกะหรือกริชรามันห์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนครินทร์ ชาทอง

นายนครินทร์ ชาทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอ้อม สงแทน

นางอ้อม สงแทน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
การแสดงมโนราห์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูฮัสสือเม๊าะ ดอมะ

นางสาวฮัสสือเม๊าะ ดอมะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
การออกแบบลวดลายผ้าบาติก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดิเรก สิทธิการ

นายดิเรก สิทธิการ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุษบา โอสถานุเคราะห์

นางบุษบา โอสถานุเคราะห์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองหล่อ ไตรรัตน์

นายทองหล่อ ไตรรัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกฤดากร สดประเสริฐ

นายกฤดากร สดประเสริฐ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอุปถัมภ์ จีนสลุต

นายอุปถัมภ์ จีนสลุต

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนพพล โอฬาร

นายนพพล โอฬาร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม