ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม

ครูเบญจพล สิทธิประณีต

นายเบญจพล สิทธิประณีต

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
โคม ตุง และศิลปะงานตัด ฉลุลวดลายล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประทีป สุขโสภา

นายประทีป สุขโสภา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้าน ตีกรับขับทำนอง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพยอม ถิ่นถา

นางพยอม ถิ่นถา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
การขับซอพื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพันทิพา สิงหัษฐิต

นางพันทิพา สิงหัษฐิต

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
นาฎยประดิษฐ์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์

นายมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
การตีกลองสะบัดชัยและการฟ้อนดาบ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์

นายสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
การปั้นน้ำต้น

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกมนต์โรจน์ นิวัฒน์บรรหาร

นายกมนต์โรจน์ นิวัฒน์บรรหาร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้าน - เรือมอันเร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจำนงค์ กาหลง

นายจำนงค์ กาหลง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
จิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูธรรมรงค์ แก้วโบราณ

นายธรรมรงค์ แก้วโบราณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
จิตรกรรมปริศนาธรรมพุทธพจน์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมหมาย ศรีเมืองแก้ว

นายสมหมาย ศรีเมืองแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านศิลปกรรม
หมอลำหนังปโมทัย

ดูข้อมูลเพิ่ม