ครูภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ครูประนอม ทาแปง

นางประนอม ทาแปง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูศรีสวลัย คำรังษี

นางสาวศรีสวลัย คำรังษี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมารศรี วนาโชติ

นางมารศรี วนาโชติ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอุดม สมพร

นายอุดม สมพร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าจกไท-ยวนราชบุรี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำสอน สระทอง

นางคำสอน สระทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าแพรวา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนา ศรีบุตรโคตร

นางสุนา ศรีบุตรโคตร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกุศล นิลลออ

นางกุศล นิลลออ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจันทร์ดี แก้วชุ่ม

นายจันทร์ดี แก้วชุ่ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแกะสลักไม้

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนทรี ขนาดนิด (สุนทรี วิชินาค)

นางสุนทรี ขนาดนิด (สุนทรี วิชินาค)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าตีนจก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเอือม แยบดี

นางเอือม แยบดี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การย้อมสีผ้า การทอผ้า

ดูข้อมูลเพิ่ม