ครูภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ครูสุรเดช หวังเจริญ

นายสุรเดช หวังเจริญ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวัตชัย สามสี

นายวัตชัย สามสี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแกะสลักไม้

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกริ้ม สินธุรัตน์

นายกริ้ม สินธุรัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าเกาะยอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสาธิต ชูพิทักษณาเวช

นายสาธิต ชูพิทักษณาเวช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำจันทร์ ยาโน

นายคำจันทร์ ยาโน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญตัน สิทธิไพศาล

นายบุญตัน สิทธิไพศาล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิบูลย์ มาเรือน

นายวิบูลย์ มาเรือน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวินัย ปัจฉิม

นายวินัย ปัจฉิม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิศ ป้อมสินทรัพย์

นายพิศ ป้อมสินทรัพย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูไชยวัฒน์ จำรูญ

นายไชยวัฒน์ จำรูญ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม