การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ผู้ทรงภูมิปัญญาที่มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การบวชป่า การสืบชะตาแม่น้ำ การทำแนวปะการังเทียม การอนุรักษ์ป่าชายเลน การจัดการป่าต้นน้ำและป่าชุมชน เป็นต้น

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด ๙ รุ่น ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 34 คน แบ่งได้ดังนี้

ภาค จำนวน(คน)
เหนือ 7
ตะวันออกเฉียงเหนือ 8
กลาง 10
ใต้ 9
รวม 34