โภชนาการ

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านโภชนาการ คือ ผู้ทรงภูมิปัญญาที่มีความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่งอาหารและยาได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่างๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค้าและบริการส่งออกที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย รวมถึงการขยายคุณค่าเพิ่มของทรัพยากรด้วย

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านโภชนาการ ทั้งหมด 9 รุ่น ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน แบ่งได้ดังนี้

ภาค จำนวน(คน)
เหนือ 1
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1
กลาง 7
ใต้ 2
รวม 11