ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน คือ ผู้ทรงภูมิปัญญาที่มีความสามารถในด้านการสะสมและบริหารกองทุนและสวัสดิการชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม เช่น การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการ ในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ทั้งหมด 9 รุ่น ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 33 คน แบ่งได้ดังนี้

ภาค จำนวน(คน)
เหนือ 5
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9
กลาง 9
ใต้ 10
รวม 33