อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม คือ ผู้ทรงภูมิปัญญาที่มีการรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลิตเพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นขบวนการให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิต และการจำหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ทั้งหมด 9 รุ่น ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 54 คน แบ่งได้ดังนี้

ภาค จำนวน (คน)
เหนือ 13
ตะวันออกเฉียงเหนือ 18
กลาง 12
ใต้ 11
รวม 54