ภาษาและวรรณกรรม

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม คือ ผู้ทรงภูมิปัญญาที่มีความสามารถในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานด้านภาษาวรรณกรรมท้องถิ่น และการจัดทำสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่าง ๆ

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม ทั้งหมด ๙ รุ่น ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 49 คน แบ่งได้ดังนี้

ภาค จำนวน(คน)
เหนือ 15
ตะวันออกเฉียงเหนือ 17
กลาง 10
ใต้ 7
รวม 49