การแพทย์แผนไทย

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย คือ ผู้ทรงภูมิปัญญาที่มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การบวชป่า การสืบชะตาแม่น้ำ การทำแนวปะการังเทียม การอนุรักษ์ป่าชายเลน การจัดการป่าต้นน้ำและป่าชุมชน เป็นต้น

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งหมด 9 รุ่น ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 53 คน แบ่งได้ดังนี้

ภาค จำนวน(คน)
เหนือ 12
ตะวันออกเฉียงเหนือ 14
กลาง 17
ใต้ 10
รวม 53