รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสำรวย มีสมชัย

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

สหกรณ์เครดิตยูเนียน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสำรวย มีสมชัย และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ไปศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนียนในเรื่องของการบริหาร การจัดการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน หลังจากศึกษาดูงานแล้วครูสำรวยเห็นว่า สหกรณ์เครดิตยูเนียนมีวิธีการบริหารการจัดการการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ จึงกลับมาริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียนขึ้น โดยให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เดิมที่มีสมาชิกทั้งหมด ๓๒๑ คน ตัดสินใจว่าจะอยู่กับกลุ่มออมทรัพย์เดิม หรือมาร่วมกันก่อตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียนที่จะตั้งขึ้นใหม่ ผลปรากฎว่าสมาชิกจำนวน ๒๐๘ คน มาร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียน โดยมีเงินทุนหมุนเวียนครั้งแรก ๒๑๗,๐๐๐ บาท ในปีพ.ศ. ๒๕๓๗ ครูสำรวยได้จัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียนลาดบัวหลวงขึ้นในขณะเดียวกันในขณะนั้นได้มีการเผยแพร่แนวความคิดเรื่องธนาคารหมู่บ้านขึ้นมาอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจกับแนวคิดใหม่ขึ้นค่อนข้างมาก จึงเกิดความคิดใหม่ในการหลอมรวมสิ่งที่ดีต่าง ๆ มาปรับประยุกต์เข้าด้วยกันโดยนำส่วนดีของธนาคารหมู่บ้านมาผสมผสานกับเครดิตยูเนียนแล้วตั้งเป็นธนาคารหมู่บ้านเครดิตยูเนียนลาดบัวหลวงพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดผลทางด้านจิตวิทยา แต่ในทางกฎหมายแล้วครูสำรวยได้จดทะเบียนธนาคารหมู่บ้านเครดิตยูเนียนลาดบัวหลวงพัฒนา เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนลาดบัวหลวงพัฒนา ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายสหกรณ์ ผลงานโดดเด่น ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียนขึ้น โดยให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เดิมที่มีสมาชิกทั้งหมด ๓๒๑ คน ตัดสินใจว่าจะอยู่กับกลุ่มออมทรัพย์เดิม หรือมาร่วมกันก่อตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียนที่จะตั้งขึ้นใหม่ ผลปรากฎว่าสมาชิกจำนวน ๒๐๘ คน มาร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียน โดยมีเงินทุนหมุนเวียนครั้งแรก ๒๑๗,๐๐๐ บาท ในปีพ.ศ. ๒๕๓๗ ครูสำรวยได้จัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนียนลาดบัวหลวงขึ้นในขณะเดียวกันในขณะนั้นได้มีการเผยแพร่แนวความคิดเรื่องธนาคารหมู่บ้านขึ้นมาอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจกับแนวคิดใหม่ขึ้นค่อนข้างมาก จึงเกิดความคิดใหม่ในการหลอมรวมสิ่งที่ดีต่าง ๆ มาปรับประยุกต์เข้าด้วยกันโดยนำส่วนดีของธนาคารหมู่บ้านมาผสมผสานกับเครดิตยูเนียนแล้วตั้งเป็นธนาคารหมู่บ้านเครดิตยูเนียนลาดบัวหลวงพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดผลทางด้านจิตวิทยา แต่ในทางกฎหมายแล้วครูสำรวยได้จดทะเบียนธนาคารหมู่บ้านเครดิตยูเนียนลาดบัวหลวงพัฒนา เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนลาดบัวหลวงพัฒนา ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายสหกรณ์ นอกจากสวัสดิการต่าง ๆ ที่จัดให้แก่สมาชิกธนาคารหมู่บ้านฯ แล้ว ครูสำรวยได้ริเริ่มส่งเสริมสนับสนุนเรื่องอาชีพให้แก่สมาชิกเพื่อเสริมฐานะทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง ด้วยการให้จัดทำเกษตรแบบผสมผสานให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าจำหน่ายและขยายตลาดการจำหน่ายเอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเลี้ยงไข่ไก่ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มการเกษตรผสมผสาน กลุ่มขยายพันธุ์ไม้เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มใช้น้ำตามพระราชดำริ เป็นต้น และที่น่าภูมิใจยิ่งคือ ประเทศอิสราเอลได้มอบหมายให้ครูสำรวย ในนามของธนาคารหมู่บ้านเครดิตยูเนียนลาดบัวหลวงพัฒนา เป็นศูนย์กลางการฝึกเกษตรกรเพื่อไปศึกษาและฝึกปฏิบัติงานจริง ณ ประเทศอิสราเอล

ที่อยู่

๗๐/๒ หมู่ที่ ๖ ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ ๑๓๒๓๐

<< ย้อนกลับ