รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูสุธรรมนาถ

ด้านการแพทย์แผนไทย

สมุนไพร

ผลงาน

เป็นพระนักการศึกษาและพระนักพัฒนาซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดสร้างสวนป่าสมุนไพรของวัดปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้เป็นแหล่งสมุไพรเพื่อการรักษาโรค และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน จนกลายเป็นป่าสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์ การเกิดองค์ความรู้ของพระครูสุธรรมนาถ ท่านสรุปเชิงความคิดไว้ในหนังสือ “ชีวิตและการปฏิบัติธรรมสู่มรรถวิถีแห่งการบรรลุธรรม” ไว้ว่า ความรู้ที่ได้จากพยัญชนะและอรรถสระนั้น ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ถ้าหากปราศจากการฝึกฝนปฏิบัติจนช่ำชอง การฝึกฝนปฏิบัติจนช่ำชองก็ไม่บรรลุเป้าหมายได้ ถ้าหากผู้ปฏิบัตินั้นไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงว่า คืออะไร อุปมาเหมือนกับคนไปตลาดที่มิได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะซื้ออะไร เมื่อไปถึงตลาดแล้ว อาจพบสิ่งของต้องใจเข้าโดยบังเอิญ เมื่อตรวจดูแล้วมีความพึงใจ จึงซื้อกลับมา แต่หากไม่พบก็จะเสียเวลาไปเปล่าโดยไม่ได้อะไรเลย แต่สำหรับผู้ที่มีเป้าหมายเขาไปตลาด เขาก็มุ่งหาของสิ่งนั้นโดยตรง ครั้งเมื่อพบแล้วจึงเลือกซื้อย่อมไม่เสียเวลา การเรียนรู้ก็เช่นกัน ถ้าต้องการให้เกิดความรู้ ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ต่อเมื่อศึกษาขวนขวายทุกวิถีทางย่อมบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ องค์ความรู้ที่โดดเด่นของพระครูสุธรรมนาถ คือ ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร และการอนุรักษ์ป่าไม้ และความรู้จากพุทธศาสนาที่สามารถปรับใช้จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแห่งบรรพชิต

ที่อยู่

วัดปลักไม้ลาย ตำบลนาวังหิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ 73140

<< ย้อนกลับ