รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอุดม กลีบมาลัย

ด้านเกษตรกรรม

สายพันธุ์ข้าวจ้าว

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอุดม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเกษตรกรรมที่เด่นชัด ดังนี้ • ริเริ่มนำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพมูลสัตว์ ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพจากผัก ผลไม้ สัตว์ สารสกัดสมุนไพร ไล่แมลงศัตรูและโรคพืช ทดลองใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมของตนจนประสบความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างของคนในชุมชน • ค้นคว้าการผลิตโฮโมนบำรุงพืชผักและไม้ผล ข้าว จากสัตว์ไม่มีกระดูดสันหลัง ได้แก่ กุ้ง หอย หนอนและแมลง ปลาน้ำจืด ไข่ไก่ ผลไม้ ยอดพืชผักที่กินได้ จนประสบความสำเร็จ • วิจัยพันธุ์ข้าวจ้าวนาปี 58 สายพันธุ์เพื่อคัดพันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ผลการวิจัยได้พันธุ์ข้าว 2 พันธุ์ ที่มีโปรตีนสูงสุดในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์ข้าวนางพญาและพันธุ์ข้าวนางมน ซึ่งจะเผยแพร่ให้เป็นข้าวปรับปรุงพันธุ์ประจำถิ่นของอำเภอเสนาในอนาคต ผลงานโดดเด่น ครูอุดม เป็นผู้ริเริ่มวิจัยพันธุ์ข้าวจ้าวนาปี 58 สายพันธุ์ เพื่อคัดพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น ผลการวิจัยพบพันธุ์ข้าวสองสายพันธุ์ที่ให้โปรตีนสูงสุดในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์ข้าวนางพญา และพันธุ์ข้าวนางมน เป็นผู้นำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพมูลสัตว์ ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพจากผัก ผลไม้ สัตว์ สารกลัดสมุนไพรไล่แมลงและโรคพืช ค้นคว้าการผลิตโฮโมนบำรุงพืชผักผลไม้ ทั้งจากสัตว์ไม่มีกระดูสันหลัง เพื่อลดต้นทุนและรักษาสุขภาพของเกษตรกรจนประสบความสำเร็จ

ที่อยู่

78/4 หมู่ 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ 13110

<< ย้อนกลับ