รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายแก่นฟ้า แสนเมือง

ด้านเกษตรกรรม

กสิกรรมไร้สารพิษ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูแก่นฟ้าเป็นผู้ประยุกต์และคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ในการทำ “กสิกรรมไร้สารพิษ” เป็นจำนวนมาก อาทิ • การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ซึ่งใช้เครื่องมือจักรกลที่ประดิษฐ์คิดค้นเอง ทำให้เมล็ดข้าวที่เป็นเมล็ดพันธุ์ ทุกเมล็ดงอกได้อย่างสมบูรณ์ • ประดิษฐ์เครื่องจักรใช้ในการทำปุ๋ยชีวภาพ • ศึกษาวิจัยและเก็บสถิติเรื่องการปลูกข้าว และการใช้วิธีการทางชีวภาพในการปลูกข้าวอย่างครบวงจร • ริเริ่มจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน เพื่อจัดการตลาดและดูแลคุณภาพและรักษาระดับราคาข้าว • สร้างโรงเพาะเห็ดแหล่งโปรตีนหลักจากพืช • ก่อตั้งร้านค้าสหกรณ์ ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร • การแปรรูปสมุนไพร การรักษาสุขภาพองค์รวมด้วยวิธีธรรมชาติ • จัดตั้งหน่วยวิทยุชุมชน การจัดสื่ออิเลคโทรนิคต่าง ๆ ทั้ง วีดีโอ วีดีทัศน์ ซีดี มัลติมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานโดดเด่น ครูแก่นฟ้า เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกสิกรรมไร้สารพิษ (เฉพาะการปลูกพืชไม่มีการเลี้ยงสัตว์) อย่างครบวงจร เป็นผู้คิดค้นการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ซึ่งใช้เครื่องมือที่ประดิษฐ์คิดค้นเอง ทำให้เมล็ดข้าวที่เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดงอกได้อย่างสมบูรณ์ ประดิษฐ์เครื่องจักรใช้ในการทำปุ๋ยชีวภาพ ทำการวิจัยและเก็บสถิติเรื่องการปลูกข้าว และการใช้วิธีการทางชีวภาพในการปลูกข้าวอย่างครบวงจร ริเริ่มจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน โรงเพาะเห็ด ร้านค้าสหกรณ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรนำความรู้ด้านเกษตรกรรม (กสิกรรมไร้สารพิษ) ที่ตนเองได้ศึกษา ค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จแล้วนำไปเผยแพร่ สอน ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เรียนรู้นำไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม

ที่อยู่

270 หมู่ที่ 15 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ 33110

<< ย้อนกลับ