รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายผาย สร้อยสระกลาง

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ องค์ความรู้ของครูผาย เน้นเรื่องของการทำมาหากินพื้นฐาน การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยได้ค้นคว้าหาวิธีแก้ความยากจนให้ชาวบ้าน เน้นการใช้ระบบครอบครัวร่วมกันทำงานในท้องถิ่น รวมทั้งการค้นคว้าการพัฒนาด้านการต่อยอดครูภูมิปัญญาไทยด้านการเกษตรด้วยการสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ทำกิน และค้นคว้าหาวิธีช่วยให้ชาวบ้านได้พัฒนาตนเองได้เร็วขึ้น ผลงานโดดเด่น ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสานใน ๕ จังหวัด ๑๒ อำเภอ มีความเป็นนักจัดการที่ดี จนสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้สำเร็จ โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนที่มีชื่อว่า ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอีโต้น้อย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อให้ชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงได้มาศึกษาเรียนรู้ ขณะเดียวกันในปี ๒๕๓๗ ได้ร่วมกับเครือข่ายจัดตั้งโรงเรียนชุมชนอีสานภายใต้การสนับสนุนของ ศ.เสน่ห์ จามริก และร่วมกับเครือข่ายวางหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้คนพึ่งตนเองและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ที่อยู่

158 หมู่ 4 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31130

<< ย้อนกลับ