รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมใจ ภูผาสุข

ด้านเกษตรกรรม

การเพาะเห็ด

ผลงาน

องค์ความรู้ องค์ความรู้สำคัญของครูสมใจคือ การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ หลากหลายชนิด รวมทั้งการทำการเกษตรชีวภาพไม่ใช้สารเคมี และการแปรรูปสมุนไพรต่าง ๆ จำแนกได้ดังนี้ • การเพาะเห็ดบด และการทำก้อนเชื้อเห็ดบด • การเพาะเห็ดหลินจือ เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า เห็ดหอม เห็ดหูหนู • การแปรรูปอาหารชนิดต่าง ๆ จากเห็ด • การแปรรูปสมุนไพร • การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุในการเกษตร ผลงานโดดเด่น ครูสมใจเป็นนักค้นคว้า ทดลอง และเชี่ยวชาญในการเพาะเห็ดหายาก ทดลองเพาะเห็ดบด ซึ่งเป็นเห็ดพื้นบ้านที่ออกตามฤดูกาลและไม่มีใครสามารถเพาะได้ ประสบความสำเร็จเป็นคนแรกของประเทศไทย ให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

123 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ 42100

<< ย้อนกลับ