รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูนิวิฐธรรมขันธ์

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

องค์ความรู้ การติดตามหลวงพ่อโอด อดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อนไปดูการขุดค้นแหล่งโบราณคดีชุมชนจันเสน ทำให้พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ในชุมชนโบราณจันเสน เป็นผู้นำในการริเริ่มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูบูรณะชุมชุมจันเสน โดยใช้ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนาและประเพณี เป็นสื่อในการรวมพลังศรัทธาสร้างพิพิธภัณฑ์จันเสนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาของท้องถิ่นและแก่ผู้สนใจโดยทั่วไป ผลงานโดดเด่น พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ ท่านจึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นหลายแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด มรดกภูมิปัญญาเหล่านั้นให้คงอยู่ต่อไป โดยดำเนินกิจกรรมผ่านศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดจันเสน ประกอบไปด้วยกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรียนวิชาเลือกตามความสนใจ ๒. ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์จันเสน มีจัดการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของบ้านเกิด และเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นได้รับทราบผ่านอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ โดยมียุวมัคคุเทศก์ผ่านการอบรมปีละ ๕๐ คน และมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปีละประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ๓. ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดจันเสน มีการจัดแสดงองค์ความรู้เรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน และเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ๔. ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุกวัดจันเสน เป็นแหล่งสาธิต และเรียนรู้การทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจันเสน ก่อตั้งโดยพระครูนิวิฐธรรมขันธ์ ปัจจุบันนอกจากมีการสาธิตเพื่อเรียนรู้แล้ว ยังมีการจำหน่ายผ้าแก่ผู้ที่สนใจด้วย

ที่อยู่

วัดจันเสน ๒๓๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ ๖๐๒๖๐

<< ย้อนกลับ