รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ฮีด - คอง - คะลำ

ผลงาน

ผลงานโดดเด่น ครูบุญเกิด ได้มีการรวบรวมประเพณี ฮีด–คอง–คะลำ หนังสือ ฮีด–คอง–คะลำ วิถีชีวิตชาวล้านช้างและไทอีสาน การจัดทำสารานุกรมไทยอีสาน การรวบรวมคำสุภาษิตคำสอนหรือ “ผญา” ซึ่งจากการค้นคว้าเอกสาร ตำราโบราณเป็นจำนวนมาก ครูบุญเกิดให้ข้อคิดว่า “คำผญา” น่าจะเขียนว่า “ผะหยา” จึงจะถูกต้อง เพราะสมัยก่อนนั้นยังไม่มีการใช้ “ญ” ในภาษาอีสาน เนื่องจากตัวอักษรในคำภีร์ ใบลานของคนอีสานนั้นใช้ตัว “อักษรไทน้อย” ซึ่งไม่มีตัว “ญ” เลย การรวบรวมและวิเคราะห์ประเพณีอีสานซึ่งเป็นตำราที่มีการใช้แพร่หลายทั่วไป ตลอดจนพจนานุกรมภาษาถิ่นอีสาน (เว้าอีสาน) ซึ่งเป็นที่นิยมและใช้เป็นเอกสารหลักในการอ้างอิงของนิสิต นักศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารย์และผู้สนใจทั่วไปเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ครูบุญเกิด ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างลุ่มลึก เมื่อมีงานหรือกิจกรรมในจังหวัดและต่างจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒธรรม ก็มักจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ขัอมูลและความรู้ที่ถูกต้องอยู่เสมอมา

ที่อยู่

๑๙/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐

<< ย้อนกลับ