รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายไชยยุทธ ปิ่นประดับ

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

พิพิธภัณฑ์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูไชยยุทธ ปิ่นประดับ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเพณีกินผัก ให้เป็นประเพณีประจำจังหวัดภูเก็ต และบรรจุไว้ในแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวเหมืองแร่ขึ้นที่โรงเรียนบ้านกะทู้ จากนั้นได้ศึกษาในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเหมือง และในวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต โดยใช้โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดในพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อการเรียนรู้ในการอธิบายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา และประเพณี เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ครูไชยยุทธ จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “ขุมทรัพย์วัฒนธรรมกะทู้” ผลงานโดดเด่น ครูไชยยุทธ เป็นผู้เสนอให้มีการจัดตั้งตำรวจท่องเที่ยว ค้นคว้าข้อมูลและผลักดันให้มีประเพณีการกินผักอยู่ในแผนการท่องเที่ยว จนได้รับการจารึกไว้ในทำเนียบในฐานะผู้มีความรู้ความ สามารถของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจัดทำพิพิธภัณฑ์บ้านเหมืองแร่ เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ก่อตั้งโดยนายไชยยุทธ ปิ่นประดับ ปราชญ์ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต บ้านเหมืองแร่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกะทู้ ซึ่งเป็นพื้นที่ทำเหมืองแร่มาก่อน ข้าวของที่จัดแสดงในบ้าน อาทิ ตัวอย่างแร่ดีบุกสมัยโบราณที่ใส่เบ้ามาแล้ว ลักษณะที่ผ่านการหลอมแล้วนำมาใส่เบ้าให้เป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการส่งออก แร่ตะกรันเป็นแร่ที่ได้จากเศษที่เหลือจากการทลุงแร่ดีบุก สมัยก่อนชาวบ้านนิยมนำไปถมถนน สมุดบัญชีจีน ใช้ในการบันทึกประจำวันของกิจการเหมืองแร่ กิจการโรงคลึง หรือฝ่ายช่างต่าง ๆ ในเหมืองแร่

ที่อยู่

35 หมู่ 2 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ 83120

<< ย้อนกลับ