รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายยงยุทธ ตรีนุชกร

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม

ผลงาน

เป็นผู้ริเริ่มให้เกิดการรวมตัวของก่มหมอพื้นบ้านใน ๕ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ริเริ่มการศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพร รวบรวมตำรับยาประจำชุมชน จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เพื่อใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านรักษาแนะนำผู่วยในชุมชนจนประสบความสำเร็จสามารถแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ที่อยู่

74 หมู่ 4 ตำบลลำไทรโยง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40230

<< ย้อนกลับ