รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายยงยุทธ ตรีนุชกร

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม

ผลงาน

เป็นผู้ริเริ่มให้เกิดการรวมตัวของก่มหมอพื้นบ้านใน ๕ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ริเริ่มการศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพร รวบรวมตำรับยาประจำชุมชน จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เพื่อใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านรักษาแนะนำผู่วยในชุมชนจนประสบความสำเร็จสามารถแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชนได้เป็นอย่างดี การทำงานทำให้เกิดการเรียนรู้ และกลายเป็นองค์ความรู้โดยปริยาย ทั้งนี้เพราะครูยงยุทธเห็นว่าการทำงานเพียงคนเดียวนั้น เหนื่อยและเกิดผลช้า แต่การทำงานเป็นเครือข่ายจะได้ผลมากและรวดเร็ว จึงพยายามผลักดันให้เกิดเครือข่ายหมอพื้นบ้านขึ้น การรวมตัวกันของกลุ่มหมอพื้นบ้านอีสาน เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการสร้างเครือข่ายหมอพื้นบ้านเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยการชักชวนหมอพื้นบ้านในพื้นที่ ๖ จังหวัด จำนวน ๖๐ – ๗๐ คน สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ

ที่อยู่

74 หมู่ 4 ตำบลลำไทรโยง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40230

<< ย้อนกลับ