รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอำนาจ มณีแสง

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ภาษาถิ่น

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอำนาจ มณีแสง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านภาษาและวรรณกรรม ดังนี้ • ความสามารถในการอนุรักษ์ มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาถิ่นมากเป็นพิเศษ โดยได้ศึกษา ค้นคว้า ความเป็นมาของภาษาถิ่น จังหวัดระยอง เพลงพื้นบ้าน ศิลปการแสดงในท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาของสถานที่สำคัญในจังหวัดระยอง จัดพิมพ์เป็นเอกสารสำหรับการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง • ความสามารถในการสร้างสรรค์ด้านภาษาและวรรณกรรม มีความสามารถโดดเด่นเป็นพิเศษในการสร้างสรรค์ผลงานประเภทร้อยกรองร่วมสมัย ผลงานที่ปรากฏแพร่หลายอาทิ นิราอุบล นิราศเวียงจันทร์ นิราศเมืองเหนือ ระยองที่รัก นิราศปักษ์ใต้ นิราศอนุสาวรีย์สุนทรภูมิ โคลงสุภาษิตสำนวนไทย หนังสือแหล่การนวดไทยและสมุนไพรใกล้ตัว ฯลฯ ผลงานโดดเด่น ผลงานประเภทร้อยกรองร่วมสมัย ผลงานที่ปรากฏแพร่หลายอาทิ นิราอุบล นิราศเวียงจันทร์ นิราศเมืองเหนือ ระยองที่รัก นิราศปักษ์ใต้ นิราศอนุสาวรีย์สุนทรภูมิ โคลงสุภาษิตสำนวนไทย หนังสือแหล่การนวดไทยและสมุนไพรใกล้ตัว

ที่อยู่

๗๗/๑ หมู่ ๔ บ้านดอน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ ๒๑๐๐๐

<< ย้อนกลับ