รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายมนัส สุขสาย

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมอีสาน (อักษรขอม ธรรม ไทน้อย)

ผลงาน

องค์ความรู้ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมอีสาน เช่น อักษรขอม อักษรธรรม อักษรไทยน้อย รวมทั้งเป็นผู้อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมอีสานต่างๆ มีผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยเฉพาะการใช้วาทศิลป์ และการเขียนวรรณกรรมอีสานที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ภาษาสละสลวย เนื้อหาให้ความรู้ในเชิงปรัชญา แนวคิดต่างๆในการดำเนินชีวิตทำให้ได้รับสมญานามจากชาวอีสานยกย่องว่าเป็น “ครูของผู้เฒ่า” ผลงานโดดเด่น ครูมนัส สุขสาย เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมอีสาน มีผลงานศึกษาค้นคว้า เรียบเรียง ปริวรรตการเขียนวรรณกรรมสำนวนไทย-อีสาน จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นรูปเล่มแล้ว เช่น การบายศรีสูตรขวัญ สุภาษิตอีสาน ภาพเขียนสีอุบลราชธานี ภูมิปัญญาชาวบ้านไทยอีสาน ตำราเรียนอักษรโบราณไทยอีสาน ย่าสอนหลาน ท้าวคำสอน ธรรมดาสอนโลก เฮือน ๓ น้ำ ๔ บุญข้าวสาก เรียกได้ว่าเป็นนักปราชญ์ของเมืองอุบลราชธานี

ที่อยู่

๒๙๙ หมู่ที่ ๑๘ บ้านนิคมพัฒนา ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

<< ย้อนกลับ